Daty, które powinieneś znać

Daty, dotyczące historii Polski, które powinieneś znać:

966 r. - chrzest Mieszka I
972 r. - bitwa pod Cedynią
1000 r. - zjazd gnieźnieński, nieoficjalna koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski przez Ottona III
1025 r. - oficjalna koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138 r. - śmierć Bolesława III Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe
1226 r. - Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski (very bad idea)
1331 r. - bitwa pod Płowcami
1333 r. - Kazimierz III Wielki został królem Polski
1364 r. - Kazimierz III Wielki zakłada Akademię Krakowską, zwaną później Uniwersytetem Jagiellońskim
1370 r. - śmierć Kazimierza III Wielkiego
1385 r. - unia personalna, Polska i Litwa miały tego samego króla - Władysława Jagiełłę, to wszystko zaczęło działać od 1386 roku, kiedy Jagiełło pojął za żonę Jadwigę Andegaweńską, wtedy też został królem Polski i Litwy.
1399 r. - śmierć Jadwigi Andegaweńskiej
1409 - 1411 - Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, jedną z jej bitew jest ta słynna pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 r.
1440 r. - powstał Związek Pruski, Władysław IV Jagiellończyk odzyskuje Pomorze Gdańskie
1444 r. - Władysław III ginie pod Warną, dlatego nazywamy go Władysławem Warneńczykiem.
1454 - 1466 - wojna trzynastoletnia zakończona II pokojem toruńskim
1525 r. hołd pruski, koniec sprawy Krzyżaków w Polsce
1569 r. - unia realna w Lublinie, tym razem Litwę i Polskę nie łączył już tylko sam władca, lecz także wojsko
1572 r. - śmierć Zygmunta II Augusta - ostatniego z Jagiellonów, koniec monarchii dziedzicznej
1573 r. - wolna elekcja, pierwszym władcą wybranym w ten sposób był Henryk Walezy, z francuskiej dynastii Walezjuszów, syn Katarzyny Medycejskiej
1655 - 1660 r. potop szwedzki zakończony pokojem w Oliwie
1683 r. - odsiecz wiedeńska, wojska Jana III Sobieskiego pokonały Imperium Osmańskie pod Wiedniem
1764 r. - wybór (pod przymusem) Stanisława II Augusta na króla Polski
1772 r. - I rozbiór Polski
1791 r. - uchwalenie - przez Sejm Wielki - Konstytucji 3 Maja
1792 r. - konfederacja targowicka
1793 r. - II rozbiór Polski
1794 r. - powstanie kościuszkowskie
1795 r. - III rozbiór Polski
1798 r. - śmierć Stanisława II Augusta w Petersburgu
1807 r. - utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815 r. - kongres wiedeński
1830-31 - powstanie listopadowe
1863-64 r. - powstanie styczniowe
1914-18 - I wojna światowa
1919 - traktat wersalski
1920 r. - wojna polsko bolszewicka
1921 r. - konstytucja marcowa
1926 r. - zamach majowy
1932 r. - pakt o nieagresji pomiędzy ZSRR a Polską
1933 r. - Hitler doszedł do władzy w Niemczech
1934 r. - pakt o nieagresji zawarty między Polską a III Rzeszą
1935 r. - konstytucja kwietniowa, śmierć Józefa Piłsudskiego
23.08.1939 r. - pakt Ribbentrop - Mołotow zwany IV rozbiorem Polski
1939 - 1945 - II wojna światowa
1.09.1939 r. - agresja III Rzeszy na Polskę, początek II wojny światowej
17.09.1939 - agresja ZSRR na Polskę
22.07.1944 - manifest PKWN
1.08.1944 r. - powstanie warszawskie
1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa
16.10.1978 r. - wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjął imiona Jan Paweł II
1980 r. - strajki Solidarności
13.12.1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego
22.07.1983 r. - zniesienie stanu wojennego
1984 r. - zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
1989 - okrągły stół
4.06.1989 r. - pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu
1990 - nadal - III RP
1992 - mała konstytucja
2.04.1997 - uchwalenie obecnie obowiązującej Konstytucji
1999 - Polska stała się członkiem NATO
2004 - Polska stała się członkiem UE

Komentarze